Условия за гаранционно поддържане:

Daikin- 36 месеца
Mitsubishi Electric- 36 месеца
Mitsubishi Heavy- 36 месеца
Fujitsu General- 36 месеца
Toshiba- 24 месеца
Treo- 24 месеца

- гаранционно обслужване на климатизатора се прави от оторизирания монтажен център, извършил монтажа;
- гаранцията на климатизатора важи в случаите, кагота фабричните дефекти са по вина на производителя;
- пълният гаранционен срок се постига при ежегодно извършена профилактика на климатичната инсталация, която се заплаща от клиента. Клиентът сам е длъжен да се свърже с монтажния център за извършване на ежегодната профилактика. В противен случай гаранционният срок е 12 месеца;
- гаранцията отпада, в случаите когато климатизаторът не е правилно избран спрямо площта на помещението, което ще обслужва. За да направите правилен избор на климатизатор, се консултирайте с оторизирания център, от който ще го закупите;
- при неправилен избор на климатизатор от страна на оторизирания център, то той носи напълно материалната отговорност за отстраняването на повреди, възникнали в рамките на гаранционния период;

- изисквайте пълно и точно попълване на гаранционната карта. При направилно или неточно попълване на гаранционната карта, тя е невалидна и съответно гаранцията на климатизатора отпада;


Инструкции и препоръки за нормална експлоатация на климатизатора:

    Уважаеми дами и господа,
като потребители на климатични инсталации, би трябвало да осигурите нормална работа на съоръженията, като спазвате определени инструкции и препоръки, във връзка с гаранционната поддръжка:
 
- да се осигури работа на климатизатора при затворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран;
-  изключването или превключването на климатизатора да се осъществява само чрез дистанционното управление;
- да се осигури наличието на постоянно електрозахранване 220/50Hz. Проверете надежността на контакта между щепсела и електрическата мрежа. Ако не са наблюдава светене на индикаторните лампи на вътрешното тяло, то проблемът идва от вашето електрическо захранване;
- климатизаторите в никакъв случай не бива да бъдат покривани, палени, удряни и т.н.;
- ако се появи теч от вътрешното тяло на климатизатора, то се уверете дали дренажната тръба отвън не е запушена или прегъната;
- потребителът е длъжен да осигури почистване на въздушните филтри един път (1) месечно, по начина, който е подробно описан в „Инструкции за употреба”;
- при съмнения за повреда (шум, липса на вентилационен, охлаждащ или отоплителен ефект, проблеми с електрически характер, теч от вътрешното тяло и т.н.), уверете се че горните изисквания са спазени. И ако е така, то изключете климатизатора с помощта на дистанционното управление и незабавно се обърнете към фирмата-доставчик;
- при предизвикване на сервизно посещение без основателна причина или за отстраняване на повреда, възникнала в резултат от неправилна експлоатация от страна на клиента, същият се задължава да заплати изцяло извънредните разходи.
 

Гаранционното обслужване се отказва в следните случаи:

- когато не са спазени условията за монтаж и експлоатация;
- когато е направен опит за отстраняване на повредата от купувача или друго неупълномощено лице;
- при дефекти, вследствие на електрозахранване извън нормите;
- при дефекти, възникнали вследствие на замърсен топлообменник на вътрешното или външното тяло на климатизатора. Моля, редовно проверявайте вътрешния и външния топлообменник (алуминиевите ламели), да бъдат не чисти от прах, мъхове, листа и други наслоявания. Ако забележите замърсяване, моля, обърнете се към монтажния център за извършване на профилактика. Профилактиката не е предмет на безплатно гаранционно обслужване;
- при дефекти, в резултат на замърсени филтри.


Не са предмет на безплатно гаранционно обслужване:

- смяна на батериите на дистанционното управление;
- почистване на филтрите и топлообменниците;
- повреди, вследствие на токов удар или грамотевица;
- повреди, вследствие на природни или стихийни бедствия (пожари, наводнения, бури и т.н.);
- гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи.